iGyro elevator gain when model slightly nose heavy