How to set mercury parameters to set telemetry to futaba