Core Radio, Royal SRS, Mercury SRS "SAB Avio M169 Havok"