Powerbox Mercury v10 + Jeti R3 (v3.25 UDI16) Sparkswitch Pro